Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod

Základní informace o projektu

Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže schválilo Zastupitelstvo města Kroměříže dne 11. prosince 2008.

Koncem března roku 2009 byl dokument schválen Ministerstvem pro místní rozvoj a Kroměříži byla na jeho realizaci vyčleněna částka 3 972 531,- Eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) umožnil čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů v přesně vymezené "problémové" zóně města v letech 2010 - 2015.

Tato zóna v Kroměříži zahrnovala 3 základní sídelní jednotky – Zachar, Slovan II a Oskol se 3 925 byty v 281 bytových domech. Zóna IPRM byla vymezena podle zvýšených hodnot negativních kritérií (vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, vysoká úroveň kriminality a delikvence, neuspokojivý demografický vývoj atd.). 

Prohlédněte si mapu zóny.

Řídící výbor IPRM, jmenovaný Radou města Kroměříž

 • Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Kroměříže
 • Ing. Soňa Mertová
 • Jaroslava Krejčiříková, DiS.
 • Ing. Libor Hučík, Správa nemovitostí HUČÍK, s. r. o.
 • Mgr. Petr Sedláček, jednatel Kroměřížských technických služeb, s.r.o.
 • Ing. Magda Koukalová, předsedkyně představenstva SBD SVORNOST
 • Ing. Josef Baďura, vedoucí technického úseku SBD SVORNOST
 • Ing. Jan Slanina, předseda výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

Partneři Integrovaného plánu rozvoje města

 • Správa majetku města Kroměříže, příspěvková organizace
 • Kroměřížské technické služby, s. r. o.
 • Biopas, spol. s r. o.
 • Stavební bytové družstvo SVORNOST
 • Správa nemovistostí HUČÍK, s. r. o.
 • Kroměřížská rozvojová kancelář, o. p. s.   

Aktivity a opatření IPRM

1.1 Regenerace veřejných prostranství

1.1.1 Rekonstrukce a budování komunikací
1.1.2 Městská zeleň a mobiliář
1.1.3 Zlepšování podmínek pro parkování
1.1.4 Budování a rekonstrukce hřišť, parků a klidových zón
1.1.5 Veřejné osvětlení

 • Dotace: 85 %
 • Příjemce: město Kroměříž

Realizované projekty: Revitalizace Bezručova parku Kroměříž (2010) , Rekonstrukce chodníků ul. Kollárova, Vrchlického, Jiráskova, Sokolovská a Velehradská (2010), Revitalizace panelového sídliště Oskol (2011), Revitalizace sídliště Slovan II (2014), Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod (2015)

2.1 Rekonstrukce bytových domů

2.1.1 Zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti v bytových domech
2.1.2 Podpora rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů
2.1.3 Podpora snižování energetické náročnosti budov

 • Dotace: 40 % (34 % EU, 6 % státní rozpočet)
 • Příjemci: vlastníci bytových domů (obce, bytová družstva, vlastníci jednotek sdružení  a další fyzické a právnické osoby vlastnící bytový dům)

Realizované projekty: Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091-92, Kroměříž (žadatel Město Kroměříž, 2014), 40 projektů (žadatel bytové družstvo nebo společenství vlastníků, 2010 - 2014).

3.1 Zvýšení kvality života v zóně

3.1.1 Zkvalitnění vzdělávání obyvatel zóny
3.1.2 Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity
3.1.3 Podpora sociální integrace
3.1.4 Podpora podmínek pro rozvoj podníkání
3.1.5 Podpora zvýšení kvality životního prostředí

Součástí dokumentu IPRM byl tzv. Indikativní seznam projektů, který zahrnoval všechny doplňující aktivity, financované z dotací strukturálních fondů EU (školství, vzdělávání, sociální oblast, podnikání, volný čas, investice apod.). Tyto projekty musí být přímo realizované v zóně Jihovýchod (investiční projekty) nebo na ní musely mít prokazatelný dopad (neinvestiční projekty). Projektový záměr, který byl součástí indikativního seznamu projektů, mohl při bodovém hodnocení projektu (výzvy OP VK, OP ŽP, OP LZZ, ROP SM, OP PI) získat bodové zvýhodnění.

Počet realizovaných projektů: 14 projektů podaných do jiných OP.

Další informace o IPRM včetně příručky pro předkladatele IPRM a dalších dokumentů