Podání oznámení podle Směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů

Podání oznámení podle Směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů podle požadavků SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Dne 17. 12. 2021 nabývá účinnosti Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Město Kroměříž je na základě této Směrnice povinným subjektem k zajištění vnitřního oznamovacího systému a k zajištění ochrany osob, které učiní oznámení o protiprávní činnosti Města Kroměříže v těchto oblastech a o které se dověděl v souvislosti s Pracovní činností: 

 1. zadávání veřejných zakázek; 
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 
 4. bezpečnost dopravy; 
 5. ochrana životního prostředí; 
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 
 8. veřejné zdraví; 
 9. ochrana spotřebitele; 
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů; 
 11. porušení ohrožující finanční zájmy EU; 
 12. porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob.

Oznámení je podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.

Oznamovatel je osoba činící Oznámení dle této Směrnice, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti pro Město. 

Pracovní činnost znamená výkon zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván (volený orgán), práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění. 

Podezřelá skutečnost je skutečnost nasvědčující Protiprávní jednání.

Protiprávní jednání je porušení zákonů ČR a EU, trestný čin, přestupek či jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku ze strany Města či Povinné osoby v souvislosti s jejich Pracovní činností.

Povinné osoby jsou zaměstnanci Města, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Město, členy orgánu Města, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Město a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s Městem na základě smluvního vztahu a další spolupracující osoby.

Vnitřní oznamovací systém (VOS) je nástroj pro přijímání a řešení Oznámení.

Odvetné opatření je jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné vedením Města či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů. 

Spřízněná osoba je např. osoba, která: 

a) umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;

b) je vůči Oznamovateli blízkou osobou;

c) je právnickou osobou, jejíž je Oznamovatel společníkem, členem nebo členem voleného orgánu právnické osoby;

d) je zaměstnancem Oznamovatele, nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení, anebo pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost.

Nápravné opatření je opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.

Informace vyloučené z oznámení jsou informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména:

a) informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, 

b) informace v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, 

c) informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, 

d) informace podléhající lékařskému tajemství, 

e) informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další.

Řešitel oznámení je příslušná osoba, která přijímá Oznámení, přezkoumává a navrhuje mimořádná , práce zaměstnance agentury práce nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění. 

Podezřelá skutečnost je skutečnost nasvědčující Protiprávní jednání.

Protiprávní jednání je porušení zákonů ČR a EU, trestný čin, přestupek či jednání mající znaky trestného činu nebo přestupku ze strany Města či Povinné osoby v souvislosti s jejich Pracovní činností.

Povinné osoby jsou zaměstnanci Města, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Město, členy orgánu Města, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Město a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s Městem na základě smluvního vztahu a další spolupracující osoby.

Vnitřní oznamovací systém (VOS) je nástroj pro přijímání a řešení Oznámení.

Odvetné opatření je jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné vedením Města či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů. 

Spřízněná osoba je např. osoba, která: 

a) umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;

b) je vůči Oznamovateli blízkou osobou;

c) je právnickou osobou, jejíž je Oznamovatel společníkem, členem nebo členem voleného orgánu právnické osoby;

d) je zaměstnancem Oznamovatele, nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení, anebo pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost.

Nápravné opatření je opatření k nápravě Protiprávního jednání a k budoucímu předcházení jeho vzniku.

Informace vyloučené z oznámení jsou informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména:

a) informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, 

b) informace v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, 

c) informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, 

d) informace podléhající lékařskému tajemství, 

e) informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další.

Řešitel oznámení je příslušná osoba, která přijímá Oznámení, přezkoumává a navrhuje mimořádná a nápravná opatření.

Oznamovatel může podat své oznámení Řešiteli oznámení:

 1. písemně elektronicky prostřednictvím Nástroje pro přijímání a řešení Oznámení, dostupný na adrese www.nntb.cz/c/aaaaaa00 nebo na adrese www.nntb.cz pod přístupovým kódem „mestokm“.
 2. písemně v analogové podobě na adrese Město Kroměříž, Útvar interního auditu a vnitřní kontroly, Velké náměstí 115/1, s nápisem „NEOTEVÍRAT“ na zalepené obálce.
 3. Ústně telefonicky na čísle 573 321 290
 4. Ústně osobně v kanceláři č. 404 budovy radnice Velké nám. 115/1

Oznamovatel může učinit své oznámení i anonymně.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se Oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Města Kroměříže, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Řešitel oznámení vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení ve lhůtě 7 dnů od podání Oznámení. 

Řešitel oznámení vyrozumí Oznamovatele i o nepřijetí Oznámení a to z důvodů, že: 

a) Oznámení se netýká oblastí vymezené Směrnicí EU

b) Oznámení nebylo učiněno v souvislosti s Pracovní činností Oznamovatele 

c) Oznámení je založeno na informacích vyloučených z oznámení

Řešitel oznámení se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující: 

a) popis Podezřelé skutečnosti;

b) informace o protiprávním jednání, zahrnující popis skutečností, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;

c) údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice u Města či vztah k Městu, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Protiprávnímu jednání);

d) důkazy a další dostupné informace a dokumenty o protiprávním jednání;

e) případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit. 

Řešitel oznámení posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. 

Řešitel oznámení, v případech, kdy je to možné, informuje Oznamovatele o závěrech posuzování, šetření i o nápravných opatřeních.

Řešitel oznámení chrání totožnost Oznamovatele a zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti. Totožnost Oznamovatele a osob uvedených v Oznámení může Řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze se souhlasem Oznamovatele, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona.

Řešitel oznámení je oprávněn požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se ke skutečnostem uvedeným v oznámení, jakož i zpřístupnění zařízení a prostor.

Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Města vůči Oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení. Jednalo by se v tomto případě o protiprávní jednání ze strany Oznamovatele, které by mít velmi důsledky v občanskoprávním nebo přestupkovém řízení.