Geografie

Fyzicko-geografická charakteristika území města Kroměříže

Město Kroměříž leží v jižní části Hornomoravského úvalu (Provincie Západní Karpaty), kde krajina přechází z oblasti rovin Hané v nevýraznou pahorkatinu Chřiby a Hostýnské vrchy. 

Město se nachází v nadmořské výšce 201 m n. m. v široké údolní nivě řeky Moravy, která v jeho západní části vytvořila nánosy říčních a nivních sedimentů. Převážná část zastavěného města je tvořena jílovci a pískovci. 

Poloha na řece Moravě s sebou nese zvýšené riziko výskytu povodní v důsledku čehož byla ve městě realizována rozsáhlá protipovodňová opatření (napřímení toku, systém ochranných hrází), která přesto nezabránila zaplavení části města při povodních roku 1997, kdy podle zpráv ČHMÚ prošla městem třísetletá voda. Průměrný roční průtok na řece Moravěv Kroměříži činí 51,3 m3/s. 

Město Kroměříž se nachází v nadmořské výšce 201 m n. m. v široké údolní nivě řeky Moravy.  
Rozloha katastrálního obvodu obce Kroměříž je v současnosti 5560 hektarů a město samotné je vystavěno na 1770 hektarech. Ostatní plochy tvoří předměstské části, které dříve bývaly samostatnými zemědělskými vesnicemi. Těmito částmi jsou (viz obr. 1): Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Bílany, Vážany, Kotojedy, Těšnovice, Trávník, Drahlov a Zlámanka. 

Samotné město Kroměříž (bez příměstských částí) zabírá 11 % plochy katastru a významná část jeho plochy připadá na městskou zeleň, která společně s historickou i novodobou zástavbou spoluvytváří účelově a esteticky kvalitní ráz města s vyváženým životním prostředím.

Kroměříž je okresním městem i obcí s rozšířenou působností s pověřeným obecním úřadem. Pod Kroměříž jako okresní město spadá 79 obcí a jako obec s rozšířenou působností pod něj spadá 46 obcí.