Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Vážení spoluobčané, na webové stránce pracoviště krizového řízení Městského úřadu Kroměříž naleznete především základní charakteristiku jednotlivých oblastí, kterými se pracoviště zabývá, ale také další dokumenty a odkazy, které Vám mohou pomoci lépe se zorientovat v životních situacích a to zejména ve spojitosti s mimořádnými událostmi.

Krizové řízení u obce s rozšířenou působností Kroměříž je souhrnem: 

 • legislativních,
 • personálních,
 • organizačních,
 • finančních,
 • technických a materiálních opatření.

Cílem je připravit ORP Kroměříž jako celek na mimořádné události a krizové situace, které mohou území ORP postihnout.

Základem krizového řízení ORP  je legislativní zmocnění

 • hejtmana kraje,
 • starosty obce s rozšířenou působností,
 • a starostů obcí,

učinit jako veřejní činitelé zásadní rozhodnutí v rámci přípravy území a při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Hejtman a starostové obcí jsou povinni přijmout opatření pro řešení krizových situací a k jejich zabezpečení jsou vybaveni pravomocemi ze zákona. Právnické, podnikající fyzické osoby a občané jsou ve smyslu platných zákonů povinni za konkrétních, vymezených podmínek plnit úkoly při přípravě nebo při řešení mimořádných událostí a krizových stavů, stanovené hejtmanem nebo starostou obce.

Hejtman a starosta ORP si pro přípravu na krizové situace zřizují bezpečnostní radu jako svůj koordinační orgán a pro řešení krizových situaci si jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.

BEZPEČNOSTNÍ RADA

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností je poradním orgánem starosty pro přípravu na krizové situace.

Předsedou bezpečnostní rady je starosta města, který jmenuje členy bezpečnostní rady. Bezpečnostní rada projednává a posuzuje:

 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
 • krizový plán obce s rozšířenou působností,
 • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

Plánované pracovní jednání bezpečnostní rady probíhá min. 2x za rok.

KRIZOVÝ ŠTÁB

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kroměříž (KŠ ORP Kroměříž)

Krizový štáb určené obce - obce s rozšířenou působností Kroměříž ("KŠ ORP Kroměříž") je pracovním orgánem starosty k řešení krizových situací (mimořádných událostí) nebo ke koordinaci záchranných a likvidačních prací v rámci správního obvodu ORP Kroměříž.

KŠ ORP Kroměříž, popř. stálá pracovní skupina KŠ ORP Kroměříž vykovává svoji činnost v stanovených prostorech – krizová místnost. Předsedou krizového štábu ORP je ve smyslu zákona a z titulu funkce starosta obce s rozšířenou působností.

Krizový štáb ORP Kroměříž tvoří:

a) členové bezpečnostní rady ORP Kroměříž,
b) členové stálé pracovní skupiny KŠ.

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou tajemník krizového štábu, pracovníci Městského úřadu Kroměříž, zástupci základních složek IZS a odborníci s ohledem na druh řešené MU nebo KS, (popř. starostové nebo jimi pověření zástupci událostí dotčených obcí v působnosti ORP Kroměříž) s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Krizový štáb ORP Kroměříž svolává a použije starosta v případě, že:

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení (ORP Kroměříž),
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část (ORP Kroměříž),
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenu a) až e).

Zasedání krizového štábu je jednání členů bezpečnostní rady, vedoucího stálé pracovní skupiny (vedoucího směny stálé pracovní skupiny) případně dalších členů stálé pracovní skupiny a přizvaných odborníků s ohledem na druh řešené mimořádné událostí nebo krizové situace.

Krizový štáb projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady ORP Kroměříž a stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen "stálá pracovní skupina").

Stálá pracovní skupina KŠ při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.

Úkoly města Kroměříž – obce s rozšířenou působností v oblasti krizového řízení plní pracoviště krizového řízení a mezi jeho základní činnosti patří:

1. Výkon státní správy v přenesené působnosti pro obec s rozšířenou působností Kroměříž na úseku:

 • krizového řízení a havarijního plánování,
 • přípravy veřejné správy na její činnost při krizových situacích a
 • oblasti obrany státu.

2. Z hlediska činnosti úřadu má pracoviště krizového řízení v gesci ochranu utajovaných informací a vnitřní bezpečnost úřadu.

3. V samostatné působnosti zajišťuje plnění úkolů města na úseku požární ochrany a poskytnutých dotací v působnosti pracoviště.

Úkoly jsou vymezeny zejména těmito zákony:

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací

ANALÝZA RIZIK A CHARAKTER MOŽNÉHO OHROŽENÍ ORP Kroměříž 

V ORP je vysoká koncentrace rizik daná několika podniky skladujícími NL (čpavek, chlór, pesticidy, peroxid vodíku a výbušniny), dvěma železničními nádražími, množstvím čerpacích stanic PHM a průtokem řeky Moravy, Malé Bečvy, Rusavy a Moštěnky. Část správního obvodu je ohrožena také zvláštní povodní z VD Koryčany.  

Únik nebezpečných chemických látek - stacionární zdroje

STV GROUP a.s. – podnik zařazený do skupiny B podle zák. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. OMEGA SERVIS HOLDING a.s. – podnik zařazený do skupiny A podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Podniky se čpavkovým hospodářství např. Kmotr – Masna a.s., HK Kroměříž o.s., Sladovny Souflet ČR a.s., Kromilk s.r.o.. VaK a.s. Kroměříž skladující chlór. Celá řada čerpacích stanic PHM. Podle nejhoršího scénáře je ohroženo max. 15 000 lidí. Podrobný přehled je v přiložené tabulce Analýza rizik ve správním území ORP Kroměříž.

Přirozená povodeň

Přirozené povodně mohou vzniknout v kteroukoli roční dobu. V zimních a jarních měsících vznikají převážně táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými dešťovými srážkami. Dále mohou být vyvolány ledovými jevy, kdy dochází k ucpání vodního koryta plovoucími ledovými krami.

V  letním období mohou vznikat   bouřkové povodně, které jsou způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích.Za intenzivní srážky, způsobující bouřkové povodně  lze v našich podmínkách považovat množství srážek cca. 30 mm/hod., 45 mm/2 hod., 55 mm/3 hod., 60 mm/4 hod.

Největším nebezpečím je tok řeky Moravy, Malé Bečvy, Moštěnky a Rusavy – ohrožují Chropyni, Plešovec, Kroměříž, Hulín, Střížovice a Kvasice. V nejhorším případě rozlivu je v ohroženo cca 3 300 osob (Povodňový plán ORP Kroměříž).

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní je ohrožena údolní část města Koryčany pod vodním dílem. Na toto VD jsou zpracovány Povodím Moravy příslušné plány. Ohroženo je max. 280 osob a 142 domů (Plán ochrany pod VD).  Vodojemy na území ORP Kroměříž nejsou zdrojem rizika zvláštní povodně.

Ostatní rizika

Krupobití, námrazy, náledí, sněhová kalamita.

Riziko zemětřesení je pro náš region hodnoceno jako zanedbatelné.

Vichřice. Zatím jsme ve správním obvodu dopady vichřice neřešili kromě několika přerušených vedení a pádů stromů na komunikace.

Epidemie a pandemie. Zatím jsme ve správním obvodu neřešili.Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, kdy se v regionu zvýší nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období.  Zdrojem mohou být velké stravovací provozy a výrobny potravin, zdroje pitné vody (teroristický útok), nízký hygienický standard, dlouhodobě působící přírodní katastrofy, bioterorismus, šíření kontaktem mezi lidmi apod. Typické možnosti : salmonelóza, virová hepatitida A, chřipka, bacilární úplavice, břišní tyfus a uměle navozené biologické činitele (agens) schopné vyvolat hromadná infekční onemocnění nebo otravy  lidí (např. antrax, pravé neštovice, cholera apod.).

Důsledky:

 • závažná onemocnění obyvatelstva,
 • absence v zaměstnání,
 • potíže v zásobování vodou a potravinami,
 • zvýšené náklady na zdravotní péči.

Epizootie. Zatím jsme ve správním obvodu neřešili kromě několika úhynů ptáků v období tzv. chřipky ptáků. Zdroje nebezpečí jsou ve velkochovech hospodářských zvířat.(ZP Kvasicko, Agrodružstvo Postoupky, Agroječmínek Chropyně, Agrodružstvo Morkovice, AGS Zdounky, Rovina Hulín, Rybářství Hulín-Záhlinice)

Dlouhodobé horko a sucho. Zatím jsme ve správním obvodu neřešili.

Sesuvy. Po období přívalových dešťů dochází k podmáčení svahů a jejich sesuvu (Zdounky, Kyselovice)

Přírodní požár.

Zatím jsme ve správním obvodu neřešili. (Chřiby – Střílky až Nová Dědina, stohy slámy)

Požár. Ve správním obvodu jsem řešili požár u firmy REMIVA – sklad na zpracování plastového odpadu. Dále pak několikadenní požár seníku ve Skašticích.

Vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Je řešeno v příloze KP ORP Dílčí plán obrany.

Mimořádné události, které budou pravděpodobně řešeny s pomocí havarijního plánu ZK tj. vyhlášením 1. až 4. stupně poplachu:

 • havárie velkého rozsahu spojená s únikem nebezpečné látky
 • havarijní znečištění životního prostředí
 • krupobití, námrazy, náledí, sněhová kalamita
 • sesuvy, svahové pohyby
 • vichřice
 • přírodní požár velkého rozsahu
 • epizootie
 • letecká havárie

Omezení nebo přerušení dodávek energií jsme zatím neřešili. Zemní plyn, elektřina, teplo a pitná voda.

Havárie v letecké dopravě. Nad územím ORP vede  letecký koridor. V Kroměříži se nachází sportovní letiště.

Havárie v silniční dopravě – mobilní zdroje rizik

Problémovým úsekem – úsekem častých nehod je po výstavbě dálnice D1 v našem regionu tzv. Bezměrovská křižovatka. Jedná se o silnice č. I/47, II/367 a III/36724. S výstavbou dálnice souvisela i změna přednosti v jízdě, kdy bylo stanoveno, že sjezd z dálnice bude mít vyšší přednost, byť jde o silnici nižší třídy než silnice první třídy (opatření – značka „stůj, dej přednost v jízdě“, snížení rychlosti).

Havárie v železniční dopravě

Díky tomu, že Kroměříž, ale především Hulín je dopravním uzlem pro železniční dopravu je riziko havárie cisterny možné. 

Mimořádné události, které budou pravděpodobně řešeny vyhlášením krizového stavu s pomocí Krizového plánu správního obvodu ORP Kroměříž:

 • havárie vodního zdroje nebo dlouhodobé horko a sucho
 • zvláštní povodně
 • přírodní povodně
 • epidemie (pandemie) a narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu
 • mezistátní konflikt
 • omezení nebo přerušení dodávek energií a pitné vody, zvláště v zimním období.

Uvedené rizika budou rozpracovány podle typových plánů do postupů řešení konkrétních krizových situací (operačních plánů).

Zranitelnost území je pro účely tohoto krizového plánu hodnocena přednostně z hlediska ohrožení obyvatelstva a ohrožení životního prostředí, jako základních povinností obce ze zákona 239/2000 Sb. a zákona 240/2000 Sb.

Jako nejzranitelnější území jsou vyhodnoceny:

 • Kroměříž, Chropyně, Plešovec, Střížovice, Kvasice – zátopové území s vysokou koncentrací obyvatelstva
 • Kroměříž, Obvodová ulice – sídliště, Obchodní akademie, Krytý bazén, Kaufland – únik čpavku ze zimního stadionu
 • Bezměrovská křižovatka

OCHRANA OBYVATELSTVA 

Informace získáte kliknutím na odkaz:

http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx

http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva.aspx

http://krizport.firebrno.cz/navody

OCHRANA PŘED POVODNÍ

Povodeň je přírodním jevem, kterému nelze lidskými silami zcela zabránit. Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení ohrožení zdraví, životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní. Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Povodňové orgány ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních:

Mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

 • orgány obcí,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • krajský úřad,
 • ministerstvo životního prostředí,
 • ministerstvo vnitra pro zabezpečení přípravy záchranných a likvidačních prací.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a samosprávy jako své výkonné složky k plnění mimořádných úkolů v době povodně:

 • povodňové komise obcí,
 • povodňové komise obcí s rozšířenou působností,
 • povodňová komise kraje,
 • ústřední povodňová komise.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jiným opatřením podle obecně závazných právních předpisů. V době povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu a není proti nim opravný prostředek. Oprávnění a povinnosti povodňových orgánů v případě vyhlášení stavu nebezpečí a nouzového stavu přecházejí na příslušné územní orgány krizového řízení podle zákona o krizovém řízení. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.

Úkoly povodňových orgánů obce

Povodňová komise obce je po dobu povodně povodňovým orgánem obce a může v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce, který jmenuje další členy komise ze členů obecního zastupitelstva a fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňové orgány obce jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Organizují přípravu obce na přirozené a zvláštní povodně, vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, zajišťují varování občanů obce, evakuaci osob před hrozícím nebezpečím, provádějí povodňové prohlídky, organizují a zabezpečují povodňovou hlásnou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a podnikajících fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednosměrného systému varování, podílejí se na zajištění nouzového přežití obyvatel a zpracovávají Povodňový plán obce. Organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před přirozenou povodní podle povodňového plánu obce a při zvláštní povodni podle plánu ochrany pod vybranými vodními díly před zvláštní povodní. Obecní úřad informuje občana o charakteru možného povodňového ohrožení, připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva pro případ vzniku přirozené a zvláštní povodně. Seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného povodňového ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. 

Před povodní:

1. Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
2. Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
3. Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
4. Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
5. Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
6. Připravte si evakuační zavazadlo.

Evakuační zavazadlo

se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a
nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška
nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a
 • hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilnu
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Při povodni:

1. Opusťte ohrožený prostor.
2. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu.
3. Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni:

1. Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

 • statickou narušenost,
 • obyvatelnost bytu, domu,
 • rozvody energií,
 • stav kanalizace a rozvodů vody.

2. Podle pokynů hygienika:

 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
 • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířata,
 • nahlaste hygienikovi výskyt uhynulých cizích domácích a divokých zvířat.

3. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě nouze si  vyžádejte:

 • finanční pomoc,
 • pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky apod.,
 • nářadí potřebné pro likvidací povodňových škod,
 • další potřebné prostředky.

4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

 • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody.

5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škody:

 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
 • vyhotovte soupis škod, popřípadě je zdokumentujte,
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
 • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

6. Účastněte se pokud možno likvidace následků povodní.

 Jak správně nahlásit událost? 

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody)! Uklidněte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chtít vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně. 

Operátorovi nahlaste: 

CO SE STALO? 

 • popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob, např.: „Hlásím požár bytu ve 4. patře panelového domu, dům má 8 pater". 

KDE SE TO STALO? 

 • pokud možno přesná adresa nebo popis místa události, např.: „V Brně-Líšní na Vlkově ulici číslo 90". (vzhledem ke shodným názvům ulic v mnoha  obcích ČR je nutné uvádět i název obce, ve které se nacházíte, popř. i okres!) 

KDO VOLÁ? 

 • jméno a kontakt na volajícího, např.: „Jmenuji se Leona Bauerová, moje telefonní číslo je...". 

Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů! 

TÍSŇOVÉ  VOLÁNÍ

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR         150

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                 158

ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA         155

MĚSTSKÁ POLICIE                         156

JEDNOTNÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112

Kontakt na pracovníka krizového řízení:

Ing. Marcela Plačková  

tel.: 573 321 159, mob. 721 304 920,  

e-mail: marcela.plackova@mesto-kromeriz.cz