Ztráty a nálezy

Má se za to, že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. 

Ztracenou věc má nálezce vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje se věc za opuštěnou, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu městu, byla-li věc nalezena na jeho území, a to zpravidla do 3 dnů

Byla-li  však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejné  dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Město nepřevezme následující věci: 

  • podléhající rychlé zkáze, např. potraviny, krmiva, nápoje aj., 
  • zapáchající, vlhké, plesnivé, znatelně poškozené či silně znečištěné, např. oděvy, obuv, prádlo, deky, pokrývky aj., 
  • nefunkční, s poškozeným či zcela chybějícím vnitřním mechanismem, tudíž zjevně nepoužitelné.

Dle shora uvedeného obecněji řečeno, nebudou přebírány věci, které již evidentně nemohou posloužit účelu, ke kterému sloužit mají, pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.

Nalezené osobní doklady (občanské průkazy, řidičské průkazy a pasy) nesmí být vráceny majitelům, předávají se příslušnému odboru k dalšímu opatření.
V provozní době Městského úřadu Kroměříž pro veřejnost přebírá nalezené věci odpovědný pracovník odboru kancelář úřadu a mimo rámec uvedené doby přebírá nalezené věci strážník Městské policie Kroměříž s tím, že provozní doba MěÚ pro veřejnost je stanovena takto: 

Pondělí  7:30 - 17:00
Úterý     7:00 - 15:00
Středa7:30 - 17:00
Čtvrtek7:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 14:00

Městská policie Kroměříž předává nález k provedení dalších úkonů odpovědnému pracovníkovi nejpozději do druhého pracovního dne.

Odpovědný pracovník odboru kancelář úřadu:

Nováková Pavlína, e-mail: pavlina.novakova@mestokm.cz, tel.: 573 321 298

Odpovědný pracovník Městské policie Kroměříž

Leona Nováková, e-mail: leona.novakova@mestokm.cz, tel.: 573 321 234

Při vyzvednutí nalezené věci majitelem, je nutné prokázání jeho totožnosti občanským průkazem a identifikace ztracené věci tak, aby bylo prokázáno, že mu nalezená věc opravdu náleží.
Při předání nálezu i při vyzvednutí nalezené věci je vyplněn s občanem příslušný formulář.
V případě nálezu zvířete kontaktujte Městskou policii Kroměříž. 

 

2024

2023