Škola pro všechny, věda hrou

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003824

Rozpočet projektu: 17 466 681,00 Kč      100 %

Dotace SF:                14 846 678,85 Kč         85 %

Dotace ČR:                    873 334,05 Kč           5 %

Vlastní podíl:              1 746 668,10 Kč         10 %

Předpokládané datum ukončení projektu: 2. 4. 2020 

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků úplných ZŠ v Kroměříži, kdy budou ve 4 ZŠ vybudovány odborné učebny (učebna a laboratoř chemie, přírodovědná učebna se skleníkem, 3 učebny informatiky s rozšířeným zaměřením včetně výuky cizích jazyků a přírodovědných témat), které budou bezbariérově dostupné. Současně bude dořešena bezbariérová dostupnost ZŠ Oskol. Ve školách s vybudovanými učebnami bude zajištěna konektivita.

Cílem projektu je dosažení zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání prostřednictvím modernizace a vybudování odborných učeben, které umožní zvýšit kvalitu vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, k nimž patří komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Dále je cílem zajistit bezbariérovou dostupnost nejen všech budovaných učeben, ale rovněž plnou bezbariérovost jedné základní školy tak, aby byla komfortně dostupná osobám se sníženou schopností pohybu či orientace. 

Cíle bude dosaženo prostřednictvím komplexního projektu, který umožní řešení dílčích cílů a jejich následné využívání širokým spektrem zájemců z partnerských základních škol.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU