Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže

Registrační číslo projektu

CZ.1.02/6.5.00/13.20496

Období realizace

09/2014 – 10/2015

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 3 614 860,06 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 2 481 000,90 Kč
  • Příspěvek ze SR: 177 214,35 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 956 644,81 Kč

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na odborné ošetření stávajících starých alejí tak, aby byly v co nejvyšší míře zachovány a na zakládání nových alejí v částech města s novou zástavbou. Součástí zahradně-architektonického řešení projektu jsou také parkové a travnaté plochy a nové plochy záhonů. Na některých lokalitách je obnovována historická kompozice v rámci městské památkové rezervace a v prostoru památkově chráněných budov.

Dílčí cíle

  • Ošetření stávajících prvků zeleně s cílem zlepšit jejich vitalitu
  • Vykácení neperspektivních dřevin, které jsou v havarijním stavu – zvýšení bezpečnosti obyvatel města.
  • Výsadba nových dřevin s ohledem na specifické potřeby daného místa, s ohledem na doporučení AOPK ČR a pravidla OPŽP
  • Výrazné zvýšení biodiverzity v rámci zastavěného území města Kroměříže rozšířením travnatých ploch, dostatečnou výškovou i plošnou diferenciací prostoru, využitím přírodě blízkých druhů a dostatečně velkou rozlohou.
  • Zlepšení ekologického potenciálu stanovišť využitím původních dřevin a krajových odrůd ovocných stromů.
  • Obnovení historické kompozice uličních prostor a prostor u památkově chráněných budov nebo v městské památkové rezervaci.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.