Infrastruktura pro kulturní akce v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.1.12/2.2.00/15.00674 

Období realizace

5/2011 – 4/2012

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 37 922 170,- Kč
Dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava: 19 993 800,- Kč
Vlastní zdroje žadatele: 17 928 370,- Kč

Stručný obsah projektu

Projekt zajistí rekonstrukci a částečné vybudování infrastruktury pro realizaci kulturních akcí v historické Kroměříži, která je typická bohatstvím koncertů a hudebních prezentací v letní sezóně i v rámci celého roku.

Rekonstrukcí vnitřních prostor kina Nadsklepí dojde k vybudování víceúčelového sálu vhodného pro koncerty akustické hudby, promítání filmů, další koncertní aktivity i vzdělávací a společenské akce. V budově rovněž vznikne menší prezentační sálek, bude upraven vestibul, zázemí a příslušenství. Prostory budou bezbariérové i pro osoby se sluchovým handicapem.

Na Velkém náměstí pak bude nahrazeno zastaralé pódium novým, které se bude skládat z pevné základní části a zastřešení.

Využití všech investic bude zajištěno novou organizací řízení kulturních akcí a koordinací aktivit. Budou zohledněny potřeby osob s handicapem a jejich prezentace.

Cíl projektu

1. Cílem projektu je zajistit kvalitní infrastrukturu pro realizaci kulturních akcí v Kroměříži.

A. Rekonstrukcí vnitřních prostor kina Nadsklepí zabezpečit podmínky pro provozování akustické hudby a současně zkvalitnit podmínky pro návštěvníky kina. Vytvořit víceúčelový prostor, který umožní realizovat řadu kulturních aktivit a umožnit tak prezentaci místních umělců a další koncerty. Vytvořit prostor pro akce škol a neziskových organizací zaměřených na rozvoj regionu.

B. Vytvořit podmínky pro realizaci kulturních akcí na Velkém náměstí a podpořit tak jeho oživení v letní sezóně, stejně jako zvýšení jeho atraktivity pro obyvatele města a jeho spádové oblasti. Vybudovat pódium, které bude v letních měsících zastřešené a umožní realizaci koncertů, hudebních prezentací, festivalů, pásem, akademií a dalších venkovních akcí. Budou zde rovněž realizovány oslavy spojené s kroměřížskými historickými památkami a další významné akce, k nimž patří např. celokrajské dožínky.

2. Cílem projektu je zajistit dostupnost kulturních akcí pro všechny cílové skupiny a koordinace akcí konaných ve víceúčelovém sále a venkovním prostoru historické Kroměříže.

C. Všechny prostory budou řešeny jako bezbariérové nejen z hlediska stavebního, ale rovněž z hlediska technologií. Dojde k vybavení indukčními smyčkami pro nedoslýchavé, bude možno využít zařízení pro simultánní přepis.

D. Nové organizační začlenění Nadsklepí zajistí koordinaci kulturních akcí. Budou plánovány společné a doplňující se akce tak, aby bylo zajištěno smysluplné využití investice.

Partneři

  • Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
  • Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
  • Základní umělecká škola Kroměříž