Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000125

 Období realizace:

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016

Ukončení realizace projektu: 29. 6. 2018

Financování projektu:

  • Celkový rozpočet 3 027 836,00 Kč
  • Dotace 2 876 444,20 Kč (95 %)
  • Vlastní zdroje příjemce 151 391,80  (5 %)

 Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit podmínky pro zahájení strategického plánování a řízení ve vzdělávání a vytvořit Místní akční plán ORP Kroměříž (MAP KM) tak, aby bylo možno s podporou tohoto dokumentu zkvalitnit vzdělávání v mateřských a základních školách.

MAP KM podpoří spolupráci škol, jejich zřizovatelů a dalších hráčů v oblasti vzdělávání a v souladu s tzv. "územní dimenzí" zabezpečí zaměření na místně specifické problémy a potřeby. Budou tak vytvořeny podmínky pro systémové zlepšení řízení škol pomocí dlouhodobého plánování, dojde ke sdílení hodnot a cílů, které budou společně nastaveny a bude podpořeno kvalitní a dostupné vzdělávání včetně využívání mimoškolních zdrojů a rozvíjena spolupráce s rodinami.

Podpora vzniku FUNKČNÍHO PARTNERSTVÍ v území je z pohledu samotných škol a jejích zřizovatelů vnímána jako klíčová. Základem pro tvorbu tohoto typu partnerství bude spolupráce klíčových aktérů v území za realizační podpory města Kroměříže a MAS Jižní Haná a MAS Hříběcí hory, které se na naplnění tohoto cíle budou po celou dobu realizace projektu intenzivně podílet.

Navázané funkční partnerství se pak zaměří na rozvoj kultivovaného školství, které bude rozvíjet motivující systém zaměřený na dosažení maximálního úspěchu žáků i pedagogů.

V rámci cílů bude řešeno navázání dlouhodobého a udržitelného partnerství v území jednak v rámci jeho jednotlivých částí a rovněž napříč ORP v návaznosti na společně řešená témata. Vznikne samotný Plán v podobě "Strategického rámce MAP" s dohodou o prioritních tématech a investicích v území a dojde ke zvýšení úrovně znalostí v území.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Webové stránky MAP Kroměříž