Založení LBK Barborka

Registrační číslo projektu

CZ.1.02/6.3.00/13.19095 

Období realizace

3. březen 2014 až 30. září 2015 

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 487 572,00 Kč Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 453 961,30 Kč
  • Příspěvek ze SFZP: 23 892,70 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 9 718 Kč

Stručný obsah projektu

Navrhovaný biokoridor se nachází severozápadně od města Kroměříž v místně známých lokalitách Barbořina, Zadky a Niva. V území v současnosti převažuje orná půda. Uvažovaná lokalita leží cca 400 metrů od dálnice D1, jedná se o mírný SZ svah s převýšením 40 metrů na 1 kilometru (Barbořina 245 metrů – Věžecký potok 200 metrů). Uvažovaný lokální biokoridor je již navržený (5-9-5.6) v platném ÚP města Kroměříž ve znění změn č. 1, 2, 3, 4 a 5A, vydaném 7. 3. 2012.

Výsledkem realizace by měla být unikátní struktura pásu zeleně obsahující jak cílové dřeviny biokoridoru, zajištující všechny jeho krajinotvorné, ekologickostabilizační, půdoochranné, protierozní a vodohospodářské funkce tak i ovocné dřeviny zvyšující atraktivitu území pro živočišnou složku ekosystému, i pro místní občany.

Celkem je do lokálního biokoridoru navrženo vysadit 655 kusů stromů, 74 kusů ovocných dřevin a 235 kusů keřů. Výsadby proběhnou na 4 pozemcích, výsadba bude rozdělena na 4 sekce (A, B, C a D).

Pozemky u Barbořiny a u Věžeckého potoka (sekce A a D) budou osázeny lesnickou technologií výsadby, prostřední dva pozemky budou osázeny původními krajovými odrůdami ovocných dřevin (sekce B a C).

Realizací výsadeb dojde v dané lokalitě k výraznému zvýšení biodiverzity. Nově navržené prvky ÚSES budou mít zároveň také rekreační funkci. Rozmístění nových výsadeb je dáno šířkou parcel a současně je limitováno trasami sítí technické infrastruktury.

Všechny parcely, na kterých bude vysazen biokoridor, budou zatravněny. V navrženém biokoridoru má travní porost pouze dočasnou funkci, která spočívá v zabránění zarůstání plochy plevely do doby, než dojde k jejímu zastínění dřevinami a následně k zapojení porostu. V částech, ve kterých není navržena výsadba dřevin a v části s navrženými ovocnými dřevinami, bude travní porost pravidelně udržován kosením.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.