Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Kroměříž

Období realizace

7/2007 – 12/2008

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 815 000,- Kč (100 %)
Příspěvek ze strukturálních fondů EU: 692 750,- Kč (85 %)
Státní rozpočet: 122 250,- (15 %)

Stručný obsah projektu

Obsahem projektu je zpracování územně analytických podkladů Kroměříže – obce s rozšířenou působností – jako nového nástroje územního plánování v úrovni obcí s rozšířenou působností.

Důležitou součástí zpracovaných pokladů je rovněž rozbor udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Územně analytické podklady byly zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo pořízení územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Kroměříž, kdy základem bylo vytvoření digitální tématické databáze pro evidenci všech geografických podkladů rozboru udržitelného rozvoje území, jejich převedení do této databáze a vytvoření pravidel, jak s takto uspořádanými informacemi pracovat.

Navazujícím krokem bylo zpracování samotného rozboru udržitelného rozvoje území a zapracování jeho výsledků do databáze.

Takto zpracovaná databáze byla základním podkladem pro jednotné zpracování územních plánů v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříže a bylo tak umožněn efektivní výkon státní správy úřadů územního plánování. Pořízení územně analytické podklady se staly nedílnou součástí územně analytických podkladů Zlínského kraje.

Konečným cílem bylo zpřístupnění územně analytických podkladů dálkovým přístupem. Tento přístup je pro správní území obce s rozšířenou působností Kroměříže zabezpečen v prostředí Portálu územně analytických podkladů a územních plánů Zlínského kraje ve dvou částech: Datová část a Rozbor udržitelného rozvoje území.

Informace o Integrovaném operačním programu a oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik naleznete na webových stránkách Fondů EU.