Rekultivace skládky Lutopecny

Registrační číslo projektu

CZ.1.02/4.1.00/12.16422

Období realizace

04/2014 – 08/2015

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 65 761 563,00 Kč
  • Nezpůsobilé výdaje: 30 250,00 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 55 871 616,05 Kč
  • Příspěvek ze SR: 3 286 565,65 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 6 573 131,30 Kč

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je rekultivace skládky Lutopecny. V rámci rekultivace dojde ke snížení plochy skládky. Provedením rekultivace skládky se výrazně sníží riziko ohrožení životního prostředí, dojde k minimalizaci kontaminace podzemních a povrchových vod, sníží se plocha skládky a provede se začlenění skládky do okolního prostředí se zvýšením biodiverzity lokality. Skládka bude po obvodě odvodněna příkopy do Popovického potoka. Upravený a rekultivovaný povrch bude zatravněn a osázen stromy a keři. Po ukončení rekultivace bude území sloužit jako lesopark s funkcí biocentra.

Cílem projektu je rekultivace skládky Lutopecny. Díky rekultivaci dojde ke snížení plochy skládky z 54 673 m2 na 47 154 m2, tj. o cca 7 500 m2.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.