Rozvoj metody kvality řízení místní Agenda 21 v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010049

Období realizace

1. 3. 2019 – 28. 2. 2021

Financování projektu

  • Celkové způsobilé výdaje: 3 413 600 Kč
  • Příspěvek unie: 2 901 560 Kč
  • Národní zdroje: 341 360 Kč
  • Vlastní zdroj financování: 170 680 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit profesionalizaci městského úřadu prostřednictvím rozšíření aktivit místní Agendy 21 a zpracování jednoho ze strategických dokumentů - Zdravotní plán Kroměříže jako jednoho z podkladů pro podporu rozhodování orgánů města Kroměříže.

Obě aktivity povedou k podpoře udržitelného rozvoje města v souladu s místními podmínkami.

Dílčí cíle

  1. Zkvalitnit využití metody MA 21 jako nástroje ke zvyšování kvality veřejné správy prostřednictvím zapojování veřejnosti a budování místního partnerství
  2. Podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji v území města Kroměříže a jeho okolí.
  3. Vytvořit podmínky pro realizaci aktivit a akcí, které přispějí k zapojení veřejnosti, koncepčnímu přístupu k plánování rozvoje za dodržení podmínek udržitelného rozvoje. V rámci dílčího cíle dojde k přesunu města Kroměříže z kategorie C do mírně pokročilé kategorie C*. Naplnění tohoto cíle je ověřitelné dle kritérií procesu MA21 v dané kategorii a uveřejnění města Kroměříže v seznamu měst MA 21 v kategorii C*.
  4. Zajistit zpracování aktualizace dokumentu Zdravotní plán Kroměříž dle manuálu pro zdravotní plány měst zpracovaného v rámci projektu realizovaného Národní sítí zdravých měst. Aktualizace dokumentu bude ověřitelná na stránkách Zdravého města Kroměříž, kde bude zveřejněna.