Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596

Období realizace:

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Financování projektu:

  • Celkový rozpočet: 14 726 334,00 Kč
  • Dotace: 13 990 017,28 Kč (95 %)
  • Vlastní zdroje příjemce: 736 316,72 Kč (5 %)

 Cíl projektu:

MAP II ORP Kroměříž bude shrnovat aktivity spolupráce a plánování (současně bude řízen, evaluován a monitorován) pro ZŠ, MŠ, pedagogická zařízení v ORP a další instituce a aktéry včetně rodičů a NNO. Součástí budou implementační aktivity (podpora bezpečnosti a prevence, podpora ICT, využití zahrad, podpora kreativity). Žadatelem je město Kroměříž, partnery s finanční spoluúčastí MAS Jižní Haná a MAS Hříběcí Hory.

CÍLEM projektu je systematicky rozvíjet vzdělávání v regionu v souladu s mantinely výzvy a v souladu s dokumentem MAP ORP Kroměříž, který si klade za cíl podpořit širokou spolupráci škol a pedagogů v ORP a zajistit podmínky pro kvalitní výuku tak, aby mohla (v souladu s vizí MAP) být škola průvodcem vzděláváním pro každé dítě a ukázat mu cestu k úspěchu v měnícím se světě.

Dílčí cíle:

1) Řízení projektu - nutno doplnit a rozšířit tým řešitelů věcné i administrativní části projektu, propojení s KAP, SRP a dalšími systémovými projekty, zapojení rodičů, rozvoj strategického řízení, zajištění pilotních aktivit a spolupráce mezi školami

2) Aktualizace MAP -v souladu s "Postupy MAP II" - dvě aktualizace v průběhu realizace, setkávání pracovních skupin, rozvoj znalostních kapacit a podpora spolupráce škol, podpora zajištění zavádění inkluzivního vzdělávání, zavedení PS Financování, podpora rovných příležitostí, zlepšení spolupráce s klíčovými aktéry v okolí škol, plánování.. atd.

3) Evaluace a monitoring MAP - průběžné vyhodnocování aktivit MAP a naplňování cílů pomocí procesu evaluace s využitím teorie změny.

4) Implementační aktivity zaměřené na naplňování aktivit MAP a povinná a volitelná opatření

Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita

  • Podpora aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a prevence v MŠ
  • Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ prostřednictvím efektivního využívání ICT
  • Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ - využití přírodních učeben ve školních zahradách

Opatření 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

  • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti s využitím ICT

Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

  • Prevence rizikového chování na ZŠ
  • Podpora spolupráce a kreativity 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Webové stránky MAP Kroměříž.