Duplikát matričního dokladu - rodného, oddacího a úmrtního listu

Duplikát matričního dokladu vystaví matriční úřad Městského úřadu Kroměříž z uzavřených zápisů narození, manželství a úmrtí z matričních knih pro město Kroměříž a obce spadající pod tento matriční úřad. Na matričním úřadu v Kroměříži lze tedy požádat o duplikát pouze tehdy, pokud se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela v Kroměříži nebo v některé z obcí spadajících do jeho správního obvodu.

O vydání duplikátu matričního dokladu mohou požádat:

  • fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zmocnění zástupci
  • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků (pro výkon přenesené působnosti) pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949

Duplikáty matričních dokladů jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou do vlastních rukou. Nebo jsou po dohodě vydány žadateli přímo na matričním úřadu po prokázání totožnosti a právního zájmu.

Lhůta pro vyřízení je maximálně 30 dnů.

Co k tomu potřebuji?

Je třeba vyplnit a podat žádost o vystavení matričního dokladu. 

Správní poplatek 300,- Kč se platí v hotovosti, při podání písemné žádosti uveďte prosím svůj email, na který zašleme platební údaje pro platbu převodem na účet.

Matriční doklady a další veřejné listiny předkládané v rámci Evropské unie

V případě použití matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v jiném členském statě Evropské unie nebo naopak veřejné listiny z jiné země EU v ČR, je možné požádat o vystavení tzv. vícejazyčného standardního formuláře, který je přiložen k veřejné listině. Tato veřejná listina již nemusí být opatřena vyšším ověřením (Apostille) a nemusí být dále přeložena do úředního jazyka státu, v němž je předkládána. (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012). Vystavení tzv. vícejazyčného standardního formuláře je od 01. 01. 2024 zpoplatněno částkou 100,- Kč, která se platí v hotovosti nebo převodem na účet.