Změna jména nebo příjmení

Jméno, popřípadě jména může občan změnit na základě žádosti, případně žádosti zákonných zástupců dítěte.

Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Je postupováno dle zákona :

 • 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • 207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách
 • 500/2004 Sb., správní řád
 • 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Co k tomu potřebuji?

Podat Žádost o povolení změny jména nebo příjmení, jež musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, případně nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

Musí být přiloženo:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list manžela
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče (Souhlas otce) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Správní poplatek se hradí v den podání žádosti a činí :

 • změna příjmení hanlivého nebo směšného 200,- Kč
 • změna příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 300,- Kč
 • změna jména nebo příjmení v ostatních případech 3 000,- Kč

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek. Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství osob stejného pohlaví na příjmení druhého partnera. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. Změna jména a příjmení z důvodu změny pohlaví se od 01.01.2024 řeší prohlášením před kterýmkoliv matričním úřadem.

Formuláře ke stažení