Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky, a dále po uhrazení správního poplatku. Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončený dnem, kdy budou splněny obě podmínky, tzn. ohlášení ukončení a zaplacení správního poplatku.

Co k tomu potřebuji?

Sdělení o ukončení trvalého pobytu občana na území České republiky v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Poplatky ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky podané

  • na ohlašovně v České republice                    100,-Kč za osobu 
  • na zastupitelském úřadu České republiky       300,-Kč za osobu

Budova