Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Pokud občané ČR chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, pak předkládají zastupitelskému úřadu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Toto vysvědčení předkládá i občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině před orgánem cizího státu.

Co k tomu potřebuji?

  • vyplněnou Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti
  • OP nebo CP s výpisem z evidence obyvatel o trvalém pobytu a stavu
  • rodný list
  • úřední doklad o trvalém bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list manžela
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených dokladů

Vydané vysvědčení má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Správní poplatek je 500,- Kč

Matriční doklady a další veřejné listiny předkládané v rámci Evropské unie

V případě použití matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v jiném členském statě Evropské unie nebo naopak veřejné listiny z jiné země EU v ČR, je možné požádat o vystavení tzv. vícejazyčného standardního formuláře, který je přiložen k veřejné listině. Tato veřejná listina již nemusí být opatřena vyšším ověřením (Apostille) a nemusí být dále přeložena do úředního jazyka státu, v němž je předkládána. (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012). Vystavení tzv. vícejazyčného standardního formuláře je od 01. 01. 2024 zpoplatněno částkou 100,- Kč, která se platí v hotovosti nebo převodem na účet.