Zprostředkování kontaktu

Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje ministerstvo   požadovaný  kontakt   jiným  občanem  uvedeným  v   žádosti s   využitím  základního  registru.

Kontaktující osoba uvede  v žádosti  své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné  příjmení  a  adresu  trvalého pobytu, popřípadě  jiné  kontaktní  údaje  a  důvod pro  zprostředkování   kontaktu.  Ke  kontaktované  osobě uvede  údaje, podle  nichž  ji   bude    možné  identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě  jména, příjmení, rodné příjmení, datum  a  místo  narození,  místo   posledního   jí   známého   trvalého   pobytu. Kontaktující   osoba může  v  žádosti  prohlásit, že kontaktovaná   osoba je osobou blízkou. Podpis  na žádosti musí  být  úředně ověřen, to neplatí, žádá-li  občan   o   zprostředkování    kontaktu  osobně  na  matričním  úřadě,  obecním úřadě obce  s rozšířenou  působností, krajském úřadě nebo  ministerstvu  a prokáže  svoji totožnost. Je-li žádost podána  elektronicky, musí být podepsaná  uznávaným elektronickým podpisem. 

Co k tomu potřebuji?

Poplatky  Při podání žádosti 500,- Kč nebo se žádost opatří 500 korunovým kolkem. V případě, že ministerstvo kontaktovanou osobu nenalezne, správní poplatek se kontaktující osobě nevrací. 

Budova