Manželství - vystavení oddacího listu

Manželství je možno uzavřít

 • před kterýmkoliv matričním úřadem
 • před úřadem nematričním po dohodě se starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva nematriční obce a příslušným matričním úřadem

Co k tomu potřebuji?

Snoubenec, který je občan ČR a má trvalý pobyt v ČR předloží :

 • vyplněný Dotazník k uzavření manželství 
 • rodný list
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • u rozvedených pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela u ovdovělých, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, předloží:

 • vyplněný dotazník a doklady stejné jako u předchozího, pokud jsou odpovídající doklady cizím státem vydávány
 • potvrzení o stavu a pobytu ze státu svého bydliště

Snoubenec, který je cizincem, předloží:

 • vyplněný dotazník
 • rodný list
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství ( ne starší než 6 měsíců), který obsahuje údaj o státním občanství ( to lze prokázat i platným cestovním pasem), údaj o stavu, trvalém pobytu a způsobilosti uzavřít manželství
 • potvrzení o stavu a pobytu ze státu svého bydliště (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 • úmrtní list manžela, pokud tato skutečnost není uvedena v dokladu o právní způsobilosti
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým prokáže totožnost
 • potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky.

Všechny doklady musí být dle mezinárodních smluv ověřeny (Superlegalizace nebo Apostille) a přeloženy do jazyka českého tlumočníkem, který je registrován u Krajského soudu ( seznam tlumočníků je možné vyžádat si u Okresního soudu) nebo na www.justice.cz Pokud některý ze snoubenců nemluví nebo nerozumí česky, je u svatebního obřadu nutná přítomnost tlumočníka. Tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady.  

Potřebné doklady pro sňatek uzavřený před církví

 • stejné doklady jako u sňatku před úřadem
 • osvědčení vydané matričním úřadem o povolení uzavření církevního sňatku, které se vydá na základě Žádosti o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve. Toto osvědčení nesmí být starší 6 měsíců.

Matriční doklady a další veřejné listiny předkládané v rámci Evropské unie V případě použití matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v jiném členském statě Evropské unie nebo naopak veřejné listiny z jiné země EU v ČR, je možné požádat o vystavení tzv. vícejazyčného standardního formuláře, který je přiložen k veřejné listině. Tato veřejná listina již nemusí být opatřena vyšším ověřením (Apostille) a nemusí být dále přeložena do úředního jazyka státu, v němž je předkládána. (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012). Vystavení tzv. vícejazyčného standardního formuláře je od 01. 01. 2024 zpoplatněno částkou 100,- Kč, která se platí v hotovosti nebo převodem na účet.