Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je možné na návrh oprávněné osoby za současného splnění zákonem stanovených podmínek, a to: 

  • zanikne-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a
  • neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Co k tomu potřebuji?

Pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu je nutné předložit návrh, který musí mimo jiné obsahovat:

  • identifikaci navrhovatele
  • identifikaci osoby, které má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu
  • doklady osvědčující oprávněnost podání návrhu (např. nájemní smlouva, vlastník objektu nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí). 
  • doložení neužívání nemovitosti – nejčastěji navržením svědka
  • doložení zániku užívacího práva – kupní smlouva, zaniklá nebo řádně vypovězená nájemní smlouva, vypořádání majetku po rozvodu manželů, dohoda o převodu členských práv a povinností, odebrání souhlasu s užíváním nemovitosti, určovací žaloba soudu atp.)

Poplatky

  • 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu

Budova