Úmrtí - vystavení úmrtního listu

Městský úřad Kroměříž, matriční úřad, vede matriční knihy úmrtí pro město Kroměříž a dále dle vyhlášky 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů vede knihy úmrtí pro obce Bařice – Velké Těšany, Bezměrov, Jarohněvice, Kostelany, Lubná, Lutopecny, Rataje, Skaštice, Šelešovice, Věžky, Zlobice.

Po provedení zápisu úmrtí do matriční knihy se vystavený úmrtní list zasílá do vlastních rukou zřizovateli pohřbu, případně si jej přímo na matrice může vyzvednout oprávněná osoba, což jsou členové rodiny, sourozenci a zplnomocnění zástupci.

Prvopis úmrtního listu je vystaven bez správního poplatku.

Co k tomu potřebuji?

  • List o prohlídce zemřelého vystavený lékařem
  • OP zemřelého
  • Případně další matriční doklady zemřelého (RL, OL)
  • Údaje o zřizovateli pohřbu