Občanské průkazy

Občanský průkaz je doklad totožnosti, který je povinen mít občan České republiky starší 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož svéprávnost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 

 

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, příp. se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem, může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovanou podobu občana a jeho podpisu. 

Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu k právním úkonům, předkládá doklady a občanský průkaz přebírá opatrovník. 

Druhy vydávaných občanských průkazů

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává s dobou platnosti 5 měsíce a 2 měsíc.

Občanovi, který požádá o vydání OP bezprostředně po nabytí státního občanství  se vydává OP s platnosti 2 měsíce. 

Doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, se strojově čitelnými údaji

a) 10 let
b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let
c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let

OP bez strojově čitelných údajů se nevydává opakovaně. 

Dotčené instituce

Požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Lhůty pro vyřízení

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.
 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (nabytí státního občanství) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne

 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k ohlášení ztráty, odcizení, zničení
 • obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (pokud je v něm uvede stav)
 • obdržení úmrtního listu manžela (pokud je v něm uveden stav)
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Převzetí občanského průkazu 

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, má možnost si zvolit IOK a DOK.

Kódy pro ochranu občanského průkazu

S občanským průkazem je spojeno několik číselných kódů - každý z nich slouží k jinému účelu, každý chrání jinou funkci občanského průkazu.

V současné době lze použít IOK a DOK.

Při převzetí OP, nebo kdykoliv později může občan zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK) pro aktivaci identifikačního čipu. 

Od půlky ledna 2024 se můžete prokazovat občankou v mobilní aplikaci. Více o edokladech zjistíte na Portálu veřejné správy 

Co k tomu potřebuji?

Vydání 1. občanského průkazu

Za přítomnosti občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

 • rodný list – originál nebo ověřená kopie
 • příp. další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. oddací list rodičů nebo rodný list alespoň jednoho z nich, občanský průkaz zákonného zástupce)

Vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti

 • původní občanský průkaz. V případě, že je OP již neplatný předloží další doklad totožnosti

Vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození

 • ohlásit ztrátu, odcizení, poškození občanského průkazu musí občan osobně, a to na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na na Policii České republiky, kde je možné nahlásit ztrátu a odcizení OP.  
 • Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení a zničení), je povinen prokázat svou totožnost a předloží další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Vydání občanského průkazu po změně rodinného stavu

Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše. Je-li však tento údaj uveden v občanském průkazu, je povinností občana požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů od změny (sňatek, uzavření registrovaného partnerství, zánik partnerství, rozvod, ovdovění). 

 • občanský průkaz
 • doklad o změně rodinného stavu (oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, úmrtní list, rozsudek o rozvodu, o zrušení partnerství (s doložkou nebo s vyznačenou právní mocí)

Vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, dosavadní občanský průkaz, doklad o ustanovení opatrovníka, občanský průkaz opatrovníka).

Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý tuto povinnost splnit, žádost podává opatrovník. 

VŠECHNY DOKLADY SE PŘEDKLÁDAJÍ V ORIGINÁLU NEBO V ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPII.  Přehled správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů