Povolení uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství na jiném vhodném místě

Manželství nebo registrované partnerství osob stejného pohlaví lze povolit uzavřít na kterémkoli vhodném místě na základě povolení příslušného matričního úřadu, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

Postupuje se podle zákona :

  • 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  • 207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách
  • 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  • 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • 500/2004 Sb., správní řád

Co k tomu potřebuji?

V tomto případě snoubenci podávají současně s dotazníkem k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství Žádost o povolení k uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství na jiném vhodném místě s odůvodněním. Správní poplatek je 3000,- Kč. 

Ostatní správní poplatky:

  • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5000,- Kč - vybírá se pouze od jednoho ze snoubenců. Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
  • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3000,- Kč - vybírá se pouze od jednoho ze snoubenců
  • vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3000,- Kč - vybírá se pouze od jednoho ze snoubenců. Tento poplatek se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství mimo určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.