Cestovní doklady

Cestovní doklady (CD) se vydávají s územní platností do všech států světa, a to ve lhůtě 30 dnů nebo ve krácené lhůtě 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Jde o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas) s dobou platnosti na 10 let; občanům do 15 let s dobou platnosti na 5 let.

Biometrickým údajem je digitální zpracování pořízené fotografie  a údaj o otiscích prstů rukou. Otisky prstů se pořizují občanům starším 12 let. Dobu platnosti žádného cestovního dokladu nelze prodloužit. Do cestovního dokladu rodiče nelze zapisovat děti. 

Dotčené orgány

podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas je možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při podání žádosti o cestovní pas. 

Cestovní pas vyrobený ve zkrácené lhůtě lze převzít pouze v místě podání žádosti. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

K jednání o vydání E-pasu se občan (budoucí držitel) musí na úřad příslušný k vydání dostavit osobně.

Občan 0-15 let: 

 • za občana mladšího 15 let místo zákonného zástupce může jednat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Občan 15-18 let: 

 • musí připojit k žádosti o vydání cestovního pasu písemný souhlas zákonného zástupce (jeden z rodičů, opatrovník), který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti a prokáže svou totožnost platným občanským průkazem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Zákonný zástupce občana jehož způsobilost k právním úkonům je omezena.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, je-li nezletilý starší 15 let, dává tento úřad k jeho žádosti souhlas.

Co k tomu potřebuji?

Doklady potřebné k vydání cestovního pasu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Občan 0-15 let:

 • rodný list dítěte
 • doklad o státním občanství České republiky se vyžaduje pouze, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního CD doklad o státním občanství, ověří toto úřad, u kterého občan podává žádost. Občan je povinen předložit úřadu podklady pro ověření státního občanství (rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo oddací list rodičů)
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • pokud měl občan již dříve vydán cestovní doklad, je nutné odevzdat tento neplatný doklad

Občan 15-18 let:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti a prokáže svou totožnost platným občanským průkazem
 • pokud měl občan již dříve vydán cestovní doklad, je nutné odevzdat tento neplatný doklad

Občan starší 18 let: 

 • platný občanský průkaz
 • odevzdat neplatný cestovní doklad
 • zápis titulu nebo vědecké hodnosti do cestovního dokladu od 1.1.2012 ze zákona není možný

Správní poplatky

Druhy CP

Věk žadatele

Cena

Platnost

Lhůta vydání

Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

0 – 15 let

100,- Kč

5 let

30 dnů

nad 15 let

600,- Kč

10 let

Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji

ve zkrácené lhůtě

0 – 15 let

1000,- Kč

5 let

do 5 pracovních dnů

nad 15 let

3000,- Kč

10 let

Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat s biometrickými údaji

ve zkrácené lhůtě

0 – 15 let

2000,- Kč

5 let

do 24 hodin

převzetí na MV Praha

nad 15 let

6000- Kč

10 let

 

Vyzvednutí CD u jiného úřadu než byla žádost podána                                                   100 Kč