Ohlášení změny trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně (evidenci obyvatel) obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. 

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení změny místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho opatrovník. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Co k tomu potřebuji?

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit občanský průkaz; nemá-li občan občanský průkaz předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou ( např. platný pas, řidičský průkaz, Listina o udělení občanství České republiky)
  • doklad o vlastnictví, příp. oprávnění k užívání bytu/domu
  • doklad o vlastnictví - vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí   
  • oprávnění k užívání bytu nebo domu, např. nájemní smlouva, ubytovací smlouva (originály listin, příp. ověřené kopie)          
  • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu         
  • v případě, že oprávněná osoba je přítomna při provádění změny místa trvalého pobytu, úředně ověřený podpis na souhlasu k přihlášení trvalého pobytu se od oprávněné osoby nevyžaduje.

Poplatek 50,- Kč za osobu starší 15 let.

Budova