Změna jména nebo příjmení

Jméno, popřípadě jména může občan změnit na základě žádosti , případně žádosti zákonných zástupců dítěte.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Je postupováno dle zákona :

 • 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • 207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách
 • 500/2004 Sb., správní řád
 • 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Co k tomu potřebuji?

Podat Žádost o povolení změny jména nebo příjmení, jež musí obsahovat:
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, případně nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto osoby
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění
Musí být přiloženo:
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list manžela
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče (Souhlas otce) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
Správní poplatek se hradí v den podání žádosti a činí :
 • změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení ( je myšleno nejblíže předcházející nebo příjmení rodné) 100,- Kč
 • jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000,- Kč
Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Formuláře ke stažení

Osoby