Stavební povolení k vodním dílům

K provedení stavby vodního díla, k jejich změnám a změnám jejich užívání i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Mezi vodní díla patří např.: stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, lapač tuků, odlučovač ropných látek, stavby studní, stavby zavlažování a odvodňování pozemků, přehrady, vodní nádrže, rybníky, jezy a jiné.

K vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla dle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona je oprávněn příslušný vodoprávní úřad po provedeném správním řízení zahájeném na žádost fyzické nebo právnické osoby.

Slouží-li vodní dílo i k nakládání s vodami (např. odběr podzemních či povrchových vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních aj.), je třeba požádat vodoprávní úřad i o povolení k nakládání s vodami dle § 8 vodního zákona, a to nejpozději současně s žádostí o povolení stavby vodního díla.

Stavbu vodního díla lze užívat až po vydání kolaudačního souhlasu (stavby povolené po r. 2006), nebo vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby povolené před r. 2006).

Co k tomu potřebuji?

  • podat žádost
  • podklady, které jsou nutné k vyřízení žádosti, jsou uvedeny v příloze žádosti
  • správní poplatek, který je nutno uhradit před vydáním stavebního povolení, lze po obdržení výzvy k zaplacení správního poplatku zaplatit přímo na pokladně Městského úřadu Kroměříž nebo převodem z účtu na účet