Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/92Sb.  rozumí významným krajinným prvkem (VKP) lesy, rybníky, jezera, vodní toky, údolní nivy.  Jsou chráněny před poškozováním a ničením a mohou se využívat jen tak, aby jejich funkce nebyla oslabena. K činnostem, které by je mohly ohrozit (umístění staveb, terénní úpravy, změny kultur, odvodňování, zásahy do koryt toků aj.) je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

O vydání závazného stanoviska žádá investor, příp. jím pověřený zástupce.

Co k tomu potřebuji?

  • žádost (k dispozici ke stažení)
  • projektová dokumentace k územnímu řízení
  • doklady o vlastnictví
  • kopie katastrální mapy

Kontaktní osoby