Souhlas státní správy lesů k vydání územního rozhodnutí

K vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemku určeného k plnění funkcí lesů (PUPFL) nebo v jeho ochranném pásmu (50 m) nebo ke změně využití  pozemku je nutný souhlas orgánu státní správy lesů podle § 14 zákona o lesích.

Co k tomu potřebuji?

  • žádost (lze stáhnout - viz níže)
  • výpis z LV
  • snímek katastrální mapy
  • odůvodnění žádosti
  • u stavby projektová dokumetace k územnímu řízení

Kontaktní osoby

  1. K

    Ing. Pavel Kadlečík

    referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání