Lovecké lístky

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.
Druhy loveckých lístků jsou:

 • lovecký lístek pro české občany,
 • lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
 • lovecký lístek pro cizince

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo je starší 16 let, má způsobilost k právním úkonům, složil zkoušku z myslivosti, je bezúhonný a je pojištěn.

Lovecké lístky se vydávají pro české občany na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok), pro cizince pouze na dobu určitou.
Lovecký lístek se vydává na počkání.

Co k tomu potřebuji?

 • vyplněnou žádost
 • doklad o získané kvalifikaci (doklad o složení zkoušky z myslivosti, doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovaným předmětem)
 • doklad o zaplacení správního poplatku a doklad totožnosti
 • doklad o pojištění

Cizinci se vydá lovecký lístek, prokáže-li se:
 

 • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině
 • cestovním pasem
 • dokladem o pojištění (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),
 • dokladem o zaplacení správního poplatku

Kontaktní osoby

 1. L

  Ing. Martin Liška

  myslivost, přestupky rybářství, veterinární péče