Souhlas k umisťování staveb nebo činnostem, které mohou změnit krajinný ráz

K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Posuzuje se vliv záměru na kulturní dominanty krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Neposuzuje se v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

Co k tomu potřebuji?

Podat žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. Doložit projektovou dokumentaci.

Kontaktní osoby