Souhlas s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu

Souhlas s vynětím půdy ze ZPF je třeba pro použití půdy pro nezemědělské účely (např. stavby, zalesnění, změna využití na ostatní plochu...). Za odnětí půdy se platí odvody.

Souhlas není potřeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda pro:

 • stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch do 25m2 v současně zastavěném území obce
 • veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce do 0,5 ha

Souhlas není potřeba, má-li být půda využívána k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

Odvody za odnětí půdy ze ZPF se nepředepisují, jde-li o odnětí pro:

 • stavbu dráhy ve vlastnictví státu
 • stavbu pozemních komunikací ve vlastnictví státu
 • stavbu zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem
 • výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků
 • stavbu a zařízení protierozní ochrany
 • stavbu ČOV
 • změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň ve veřejném prostranství
 • zalesnění ve IV. a V. třídě ochrany
 • stavbu ve veřejném zájmu - ochrana před povodněmi
 • cyklistické stezky

Co k tomu potřebuji?

 • žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy
 • snímek pozemkové mapy a zákres odnětí, příp. geometr. plán
 • výpis z KN
 • bilanci skrývky ornice
 • výpočet odvodů za odnětí půdy (jen v případě, že bude nutné platit odvody)
 • výsledky pedologického průzkumu
 • údaje o odvodnění a závlahách, protierozních opatřeních
 • zákres hranice BPEJ s vyznačením tříd ochrany