Návrh na zařazení odpadů podle Katalogu odpadů

Obecní úřad obce s rozšířenou působností podává návrh ministerstvu na zařazení odpadů podle Katalogu odpadů podle §5 odst. 2 zákona o odpadech.

Co k tomu potřebuji?

Žádost o zařazení odpadu, kdy odpad nelze jednoznačně zařadit do Katalogu odpadů.

V návrhu pro předání Ministerstvu životního prostředí je třeba uvést:

  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou
  • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele
  • název odvětví nebo odboru, ve kterém odpad vzniká, a popis technologického procesu, při kterém odpad vzniká
  • charakteristiku vstupních surovin používaných v technologickém procesu, při kterém odpad vzniká
  • údaje o složení odpadu a jeho vlastnostech (nebezpečných)
  • návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů
  • doporučené údaje - telefonní kontakt, e-mail

Žádost je třeba opatřit podpisy statutárních zástupců žadatele.