Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování

Obecní úřad s rozšířenou působností uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci, který nakládá s opady na území České republiky s nebezpečnými odpady v množství menším než 100 tun za rok.

Co k tomu potřebuji?

Podat žádost, jež obsahuje:

 • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou
 • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno
 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele
 • kopii podnikatelského oprávnění nebo kopii z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele, v případě, že není veřejně přístupná
 • informace, že žadatel nemá povinnost určit odpadového hospodáře a nenakládá v kalendářním roce na území ČR s nebezpečnými odpady v množství více jak 100 tun
 • seznam odpadů Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno a které hodlá společně shromažďovat, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi, způsob plnění podmínek §5 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1000,- Kč k udělení souhlasu
 • procentuální složení směsi odpadů
 • návrh pod jakým katalogovým číslem hodlá žadatel odpady shromažďovat
 • kopii smlouvy s oprávněným zařízením podle §12 odst.3 zákona o odpadech na převzetí směsi odpadů do vlastnictví k využití či odstranění odpadů s požadovaným složením
 • doložení souladu zařízení, že je oprávněno k převzetí požadované směsi odpadů
 • předložení průběžné evidence odpadů
 • správní orgán je oprávněn požadovat další podklady na základě správního uvážení
 • žádost je třeba opatřit podpisy statutárních zástupců žadatele
 • doporučené údaje: telefonní kontakt, e-mail.