Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Původci odpadů zasílají Hlášení o produkci a nakládání s odpady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za rok.

Vznikne-li ohlašovací povinnost podle zákona č. 185/2001 Sb., je povinnost podat hlášení v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP

Provozovatelé zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů zasílají Hlášení o produkci a nakládání s odpady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na množství odpadů v elektronické podobě.

Přenosový standard dat je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí
Ke zpracování hlášení lze bezplatně využít program Inisoft.

Co k tomu potřebuji?

Již není možné podávat hlášení v tištěné/listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad s rozšířenou působností.