Kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 zákona č.114/1992 Sb.a vyhláška č.189/2013):

1/ Kácení bez povolení 

Povolení ke kácení, za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku

/např. břehových porostů/ se nevyžaduje:

 • pro stromy o obvodu kmene do 80cm /měřeno ve výšce 130cm nad zemí/
 • zapojené porosty o ploše do 40m2 /souvislé keřové plochy, plošný nálet/
 • pro ovocné stromy, rostoucí na pozemcích v zastavěném území obce, které jsou na katastru  vedeny jako zahrada, ostatní plocha-zeleň, zastavěná plocha a nádvoří
 • pro dřeviny rostoucí na pozemcích vedených ve způsobu využití plantáž dřevin (semenné  plantáže, plantáže energetických dřevin), sady a školky

2/ Kácení na oznámení

I/ Oznámení kácení podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb.a vyhl.č.189/2013 Sb. se podává předběžně min 15

dní předem v následujících případech:

 • údržba břehových porostů při správě vodních toků (zvl .oprávnění pro správce toků)
 • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy při jejich provozování (zvl.oprávnění pro provozovatele těchto soustav)
 • pěstebních důvody - obnova nebo výchovná probírka porostů (ovocné sady, vinice)
 • zdravotních důvody - karanténní choroby a škůdci (spála růžokvětých, grafióza jilmů, tracheomykózy, šarka švestek aj.)

II/ Oznámení kácení podle § 8 odst. 4 zák. č.114/1992 Sb.a vyhl.č.189/2013 Sb., havarijní kácení :

Oznámení z tohoto důvodu se podává v případech bezprostředního ohrožení života či zdraví osob stavem dřeviny

či hrozí-li škoda značného rozsahu (cca 500.000,-Kč a více). Oznámení podává osoba, která provedla kácení

následně do 15-ti dnů od jeho provedení. Havarijní stav kácených dřevin je nutno doložit /fotodokumentace

atp./.

3/ Kácení dřevin s povolením orgánu ochrany přírody

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les lze vydat jen ze závažných důvodů /silné zastínění, poškození

stavby, umístění nové stavby atp./ Žádost o povolení kácení podává vlastník pozemku, na kterém dřeviny

rostou, příp. nájemce či jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku.

Co k tomu potřebuji?

Pro oznámení kácení potřebujete:

 • vyplněný formulář pro oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • doklad o vlastnickém, nájemním či uživatelském vztahu k pozemku a dřevinám, nelze-li jej ověřit v katastru nemovitostí
 • souhlas vlastníka s kácením, ev. souhlas všech spoluvlastníků – neplatí pro I/-1) 2) a II/
 • situační zákres dřevin do kopie katastrální mapy

Pro vyřízení povolení potřebujete :

 • vyplněnou žádost o povolení kácení
 • doklad o vlastnickém, nájemním či uživatelském vztahu k pozemku a dřevinám, nelze-li jej ověřit v katastru nemovitostí /kupní, nájemní smlouva/
 • písemný souhlas vlastníka s kácením, ev. souhlas všech spoluvlastníků /viz formulář/
 • situační zákres dřevin do kopie katastrální mapy

Formuláře ke stažení

Kontaktní osoby