Povolení k nakládání s vodami

Podzemní a povrchové vody nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku a nejsou předmětem vlastnictví, proto je možno s nimi nakládat (např. odebírat podzemní vodu ze studny, vypouštět odpadní vody z čistírny odpadních vod do vod povrchových i podzemních, aj.) pouze na základě platného povolení k nakládání s vodami.

K udělení povolení k nakládání s vodami dle § 8 vodního zákona je příslušný vodoprávní úřad po provedeném vodoprávním řízení zahájeném na žádost fyzické nebo právnické osoby.

Co k tomu potřebuji?

  • Žádost
  • Podklady, které jsou nutné k vyřízení žádosti, jsou uvedeny v příloze žádosti.

Správní poplatek se neplatí.