Vynětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa

Souhlas s vynětím půdy z PUPFL nebo omezením jejich využívání je nutný v případě, že na lesních pozemcích nebudou moci být plněny některé funkce lesa v plném rozsahu. Vynětí může být trvalé nebo dočasné. V obou případech se platí poplatek za odnětí a náhrada škody.

Co k tomu potřebuji?

Podat žádost.

Přílohy žádosti:

 • podrobné zdůvodněnní požadavku
 • rozsah záboru, doba záboru (trvalé, dočasné)
 • údaje z katastru nemovitostí (výpis z LV, snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán)
 • údaje z LHP nebo LHO o lesních porostech na pozemcích
 • výpočet náhrad škod
 • výpočet poplatku za odnětí
 • u dočasného záboru návrh plánu rekultivace
 • územní rozhodnutí
 • vyjádření vlastníka a nájemce pozemků
 • vyjádření odborného lesního hospodáře

Kontaktní osoby

 1. K

  Ing. Pavel Kadlečík

  referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání