Vynětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa

Souhlas s vynětím půdy z PUPFL nebo omezením jejich využívání je nutný v případě, že na lesních pozemcích nebudou moci být plněny některé funkce lesa v plném rozsahu. Vynětí může být trvalé nebo dočasné. V obou případech se platí poplatek za odnětí a náhrada škody.

Co k tomu potřebuji?

Podat žádost.

Přílohy žádosti:

  • podrobné zdůvodněnní požadavku
  • rozsah záboru, doba záboru (trvalé, dočasné)
  • údaje z katastru nemovitostí (výpis z LV, snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán)
  • údaje z LHP nebo LHO o lesních porostech na pozemcích
  • výpočet náhrad škod
  • výpočet poplatku za odnětí
  • u dočasného záboru návrh plánu rekultivace
  • územní rozhodnutí
  • vyjádření vlastníka a nájemce pozemků
  • vyjádření odborného lesního hospodáře

Kontaktní osoby