Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Pokud občané ČR chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, pak předkládají zastupitelskému úřadu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Toto vysvědčení předkládá i občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině před orgánem cizího státu.

Co k tomu potřebuji?

  • vyplněnou Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti
  • OP nebo CP s výpisem z evidence obyvatel o trvalém pobytu a stavu
  • rodný list
  • úřední doklad o trvalém bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list manžela
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených dokladů
Vydané vysvědčení má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.
Správní poplatek je 500,- Kč

Formuláře ke stažení

Osoby