Výměna řidičského průkazu

Od 1. července 2018 je možné si vyřídit řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti a paměťovou kartu do digitálního tachografu na kterémkoliv pracovišti obce s rozšířenou působností bez ohledu na trvalé bydliště.

K vyřízení řidičského průkazu již není nutné nosit na úřad papírovou fotografii, občan bude vyfocen na místě. To neplatí u mezinárodního řidičského průkazu, tam je jedna papírová fotografie potřeba. 

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

V případě odcizení osoba předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR předložit oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto skutečnost hlásil; není nutné hlásit ztrátu řidičského průkazu policii, přesto takový postup doporučujeme.

 

Dalšími doklady, které je potřeba předložit, jsou doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), v případě poškození řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu i poškozený průkaz.

 

Obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada řidičského průkazu platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů; jako náhrada za mezinárodní řidičského průkazu se vydává nový mezinárodní řidičský průkaz.

 

Správní poplatek za vydání druhopisu řidičského průkazu je zákonem stanoven ve výši 200,- Kč, u mezinárodního ŘP ve výši 50,- Kč

 

V případě výměny z důvodu pozbytí platnosti je možné zažádat nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti řidičského průkazu. A tato výměna je zdarma.

 

 

Co k tomu potřebuji?

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu)
  • jednu průkazovou fotografii pouze pokud občan žádá o vydání mezinárodního řidičského průkazu
  • při poškození průkazu i poškozený řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz.
V případě odcizení průkazu předložte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělí Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.

Formuláře ke stažení

Osoby