Určení otcovství

Rodiče, kteří neuzavřeli manželství a jsou plnoletí mohou učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému (narozenému) dítěti před kterýmkoliv matričním úřadem nebo příslušným soudem.

Co k tomu potřebuji?

Je nutné předložit tyto doklady:

Nenarozené dítě

  • rodné listy rodičů
  • OP nebo CP ( k CP je zapotřebí potvrzení o trvalém pobytu a stavu )
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
  • těhotenský průkaz matky

Narozené dítě

  • rodné listy rodičů
  • OP, CP ( k CP je zapotřebí potvrzení o trvalém pobytu a stavu)
  • rodný list dítěte
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
K určení otcovství je třeba, aby od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela, uběhlo 300 dní. Pokud jsou předloženy všechny doklady, provede se zápis o určení otcovství ihned. Je-li jeden z rodičů nezletilý, obrátí se rodiče na příslušný soud.

Osoby