Povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě

Manželství lze povolit uzavřít na kterémkoli vhodném místě na základě povolení příslušného matričního úřadu, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

Postupuje se podle zákona :

  • 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  • 207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách
  • 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  • 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • 500/2004 Sb., správní řád

Co k tomu potřebuji?

V tomto případě snoubenci podávají Žádost o povolení sňatku na jiném vhodném místě s odůvodněním.
Správní poplatek je 1000,- Kč.
Ostatní správní poplatky:
  • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč - vybírá se pouze od jednoho ze snoubenců. Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč - vybírá se pouze od jednoho ze snoubenců
  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč - vybírá se pouze od jednoho ze snoubenců. Tento poplatek se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.
  • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,- Kč

Formuláře ke stažení

Osoby