Manželství - vystavení oddacího listu

Městský úřad Kroměříž vede matriční knihy manželství pro město Kroměříž a dále podle vyhlášky 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách , vede knihy manželství pro obce Bařice – Velké Těšany, Bezměrov, Jarohněvice , Kostelany, Lubná, Lutopecny, Rataje, Skaštice, Šelešovice, Věžky, Zlobice.

Manželství je možno uzavřít

před kterýmkoliv matričním úřadem

 • před úřadem nematričním, pokud alespoň jeden ze snoubenců má v tomto místě trvalý pobyt
 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti
 • před kterýmkoliv úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství ohrožen
 • před kapitánem lodi (plující pod vlajkou ČR), letadla ( registrov. v ČR), velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství ohrožen
 • v cizině před orgánem k tomu zmocněným

Úředně stanovené místo pro konání svatebních obřadů sjednaných u Městského úřadu Kroměříž je obřadní síň na radnici Městského úřadu v Kroměříži.     

Pro obřady jsou vymezeny soboty dle rozpisu a stanovená doba od 9.00 do 16.00 hod.

 

 

Co k tomu potřebuji?

Snoubenec, který je občan ČR a má trvalý pobyt v ČR předloží :
 • vyplněný Dotazník k uzavření manželství 
 • rodný list snoubenců
 • OP nebo CP s potvrzením o trvalém pobytu a stavu
 • u rozvedených pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela u ovdovělých, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, předloží
 • vyplněný dotazník a doklady stejné jako u předchozího, pokud jsou odpovídající doklady cizím státem vydávány
Snoubenec, který je cizincem, předloží
 • vyplněný dotazník
 • rodný list
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství ( ne starší než 6 měsíců), který obsahuje údaj o státním občanství ( to lze prokázat i platným cestovním pasem), údaj o stavu, trvalém pobytu a způsobilosti uzavřít manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 • úmrtní list manžela, pokud tato skutečnost není uvedena v dokladu o právní způsobilosti
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým prokáže totožnost
 • potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky.
Všechny doklady musí být dle mezinárodních smluv ověřeny (Superlegalizace nebo Apostille) a přeloženy do jazyka českého tlumočníkem, který je registrován u Krajského soudu ( seznam tlumočníků je možné vyžádat si u Okresního soudu) nebo na www.justice.cz Pokud některý ze snoubenců nemluví nebo nerozumí česky, je u svatebního obřadu nutná přítomnost tlumočníka. Tlumočníka si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady. Potřebné doklady pro sňatek uzavřený před církví
 • stejné doklady jako u sňatku před úřadem
 • osvědčení vydané matričním úřadem o povolení uzavření církevního sňatku, které se vydá na základě Žádosti o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve. Toto osvědčení nesmí být starší 3 měsíců
U nezletilých je třeba předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství. U osob ztížených duševní poruchou je třeba předložit pravomocný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství. Dále snoubenci předkládají rodné listy dětí ( pokud snoubenci mají společné děti), rodné listy dětí, kde není uveden otec. Pokud občané ČR chtějí uzavřít manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině, pak předkládají zastupitelskému úřadu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Toto vysvědčení předkládá i občan ČR, který chce uzavřít manželství v cizině před orgánem cizího státu.

Matriční doklady a další veřejné listiny předkládané v rámci Evropské unie

V případě použití matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v jiném členském statě Evropské unie nebo naopak veřejné listiny z jiné země EU v ČR, je možné požádat o vystavení tzv. vícejazyčného standardního formuláře, který je přiložen k veřejné listině. Tato veřejná listina již nemusí být opatřena vyšším ověřením (Apostille) a nemusí být dále přeložena do úředního jazyka státu, v němž je předkládána. (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012).

 


Formuláře ke stažení

Osoby