Audio ZMK 26. 9. 2018

1/1 Schválení programu XXXIX. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Schválení návrhového výboru pro XXXIX. zasedání ZMK

mp3 | |

2/1 Nabytí id. 1/2 pozemku parc. č. 530/21 v k. ú. Kroměříž - ulice K Terezovu

mp3 | |

2/2 Zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Kroměříž a Povodím Moravy, s. p.( Most pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži)

mp3 | |

2/3 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3345/2 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži

mp3 | |

3/1 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2019

mp3 | |

3/2 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace na rok 2018 pro poskytovatele soc. služeb na základní činnosti

mp3 | |

3/3 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace na rok 2018 pro poskytovatele soc. služeb na fakultativní činnosti

mp3 | |

3/4 Žádost VETUS MOLENDINI CZ, z. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

mp3 | |

3/5 Program regenerace MPR na rok 2018

mp3 | |

3/6 Program regenerace MPR na rok 2019

mp3 | |

3/7 Souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení

mp3 | |

3/8 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

mp3 | |

4/1 Fórum Zdravého města Kroměříž a místní Agendy21 - ověřené priority občanů města 2018

mp3 | |

4/2 Rekreační přístav Kroměříž - projednání záměru

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Závěr

mp3 | |