Audio ZMK 6. 9. 2018

 • 1/1 Schválení programu XXXVIII. zasedání ZMK

 • 1/2 Schválení návrhového výboru XXXVIII. zasedání ZMK

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1116/1, 1126/2 a 3269/2 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Prodej části pozemku parc. č. 147/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Prodej pozemku parc. č. 979/26 v k. ú. Kroměříž

 • 2/5 Prodej části pozemku parc. č. 625/66 v k. ú. Kroměříž

 • 2/6 Úplatné nabytí pozemku stpč. 587/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 • 2/7 Nabytí id. 1/2 pozemků parc. č. 130/2 a 658/9 v k. ú. Vážany u Kroměříže

 • 2/8 Nabytí pozemků parc. č. 682/56 a parc. č. 688/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže

 • 2/9 Nabytí pozemků parc. č. 417/5 a 503/1 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu

 • 2/10 Nabytí pozemků parc. č. 3737/1, 3737/2 a 3737/3 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR- ÚZSVM

 • 2/11 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž

 • 2/12 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Jiřím a Petrou Slavíkovými

 • 3/1 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Domov pro seniory Loučka, p. o.

 • 3/2 Žádost o předfinancování projektu

 • 3/3 Spolupráce Kroměříž - Ružomberok, žádost o dotaci z Fondu malých projektů

 • 3/4 Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži

 • 3/5 Realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy - lokalita Kroměříž

 • 3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

 • 4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.5/2018

 • 4/2 Návrh na ocenění členů spolku Říše loutek

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace