Audio ZMK 30. 11. 2017

 • 1/1 Schválení programu XXXI. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Prodej pozemků parc. č. 74/12 a 3392 v k. ú. Kroměříž pro Společenství vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž

 • 2/2 Prodej pozemku parc. č. 99/2 v k. ú. Zlámanka

 • 2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž (50 m2)

 • 2/4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž (40m2)

 • 2/5 Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 1794/1 , 1794/2 a 1795/2 v k. ú. Kroměříž

 • 2/6 Nabytí id. 1/48 pozemků parc. č. 929/8, parc.č. 967/10 a parc. č. 967/12 v k. ú.Kroměříž

 • 2/7 Nabytí pozemků parc. č. 1104/62, parc.č. 1104/63, parc. č. 1104/67 a části parc. č. 1104/52,vše v k. ú. Kroměříž

 • 2/8 Změna budoucího kupujícího bytové jednotky č. 3345/6 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži

 • 2/9 Plánovací smlouva mezi DZ IMMOBILIARE, s.r.o. a městem Kroměříž

 • 3/1 Návrh řešení situace věcného předkupního práva

 • 3/2 Žádost Rodinného centra Kroměříž, z. s. o dotaci na rok 2017

 • 3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

 • 4/1 Program regenerace MPR 2017-veřejnoprávní smlouvy

 • 4/2 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

 • 4/3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících

 • 4/4 Zrušení dobrovolného svazku obcí "Sdružení obcí Kroměříž - Kvasice - Střížovice"

 • 4/5 Koncepce specifických forem bydlení

 • 4/6 Prodloužení platnosti plánu sociálních služeb v ORP Kroměříž na období 2015 - 2017 do 31.12.2019

 • 4/7 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o souhlas s nákupem osobních vozidel

 • 4/8 Volba přísedících soudců Okresního soudu v Kroměříži

 • 4/9 Odpověď na interpelaci Ing. Oldřicha Kuchaře

 • 4/10 Informační zpráva k podání žádosti o dotaci na obnovu budovy 02 Žižkových kasáren (Hanácké náměstí)

 • 4/11 Protinávrh - Cena města Kroměříže

 • 4/11 Cena města Kroměříže

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace