Audio ZMK 28. 5. 2015

 • 1.1 Schválení programu zasedání VII. ZMK

 • 1.2. Složení návrhového výboru

 • 2.1 Nabytí pozemku parc. č. 286/5 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR - ÚZSVM

 • 2.2 Nabytí pozemků parc. č. 1578/2, parc. st.č. 5429 a 5430 v k. ú. Kroměříž vlastnictví ČR- ÚZSVM

 • 2.3 Úplatné nabytí parc. č. 401 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – ÚZSVM (schválení kupní ceny)

 • 2.4 Nabytí id. 8/20 pozemku parc. č. 34 v k. ú. Postoupky

 • 2.5 Nabytí pozemků v k. ú. Kotojedy a v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje

 • 2.6 Změna nájemce jednotek č. 3345/1 a 3345/10 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži a v převodu jednotek

 • 2.7 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2.8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2869/4 a 2869/7 v k. ú. Kroměříž

 • 3.1 Členství ve Svazu měst a obcí České republiky

 • 3.2 Odpis pohledávky p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže

 • 3.3 Uzavření dohody o splátkách

 • 3.4 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže

 • 3.5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

 • 4.1 Zpráva o činnosti Výboru pro územní plánování

 • 4.2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2015

 • 4.3 Určení člena zastupitelstva pro činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • 4.4 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

 • 4.5 Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2014

 • 5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6. Interpelace