Audio ZMK 26. 2. 2015

 • Schválení programu

 • Složení návrhové komise

 • Prodej domu č. p. 1413 na Kojetínské ulici v Kroměříži

 • Nabytí pozemků v k. ú. Postoupky

 • Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2353/15 v k.ú. Kroměříž

 • Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3179/7 v k. ú. Kroměříž

 • Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3744/5 v k. ú. Kroměříž

 • Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2372 v k. ú. Kroměříž

 • Změna nájemce bytové jednotky a garáže v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži a změna v převodu jednotek

 • Zřízení věcných břemen - služebností inženýrských sítí

 • Předfinancování projektu "Dorozumívací systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži"

 • Schválení splátkového kalendáře

 • Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP - Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži, včetně výměny zdroje vytápění

 • Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

 • Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

 • Žádost Aeroklubu Kroměříž o podporu žádosti o státní dotaci

 • Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

 • Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2014 a zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci za rok 2014

 • Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • Interpelace