Audio ZMK 18. 12. 2014

 • Schválení programu

 • Složení návrhové komise

 • Prodej části pozemku parc. č. 601/86

 • Prodej pozemku parc. č. 2747/136

 • Nabytí id. 1/20 pozemků parc. č. 133

 • Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě

 • Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2

 • Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2771/7

 • Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1/2 - ostatní plocha, o výměře 265 m2 v k. ú. Těšnovice

 • Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 625/25

 • Žádost o změnu definiční čáry mezi ulicemi Na Kopečku a Na Sladovnách

 • Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva

 • Nabídka převodu pozemku parc. č. 105

 • Staženo

 • Protinávrh zřízení věcných břemen

 • Nabídka pozemku v k. ú. Vážany

 • Jednací řád finančního výboru ZMK

 • Obecně závazná vyhláška města č. 3/2014

 • Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

 • Žádost SK Hanácká Slavia Kroměříž

 • Žádost pana Petříka o dotaci na linku č. 9 MHD

 • Stanovení odměny pro neuvolněného místostarostu Mgr. Radka Vondráčka

 • Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže

 • Rozpočet města Kroměříže na rok 2015

 • Jednací řád kontrolního výboru ZMK

 • Jednací řád výboru ZMK pro regeneraci městské památkové rezervace a tvorbu regulačního plánu městské památkové rezervace

 • Jednací řád výboru ZMK pro územní plánování

 • Protinávrh - Otevřený dopis ve věci výše vstupného do Květné zahrady

 • Zpráva o činnosti RMK

 • Interpelace